Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εισαγωγής στο Πρόγραμμα

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  δέκα πέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. (Σ.Ε.), η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει να μην λειτουργήσει το Π.Μ.Σ. εάν οι εισακτέοι/ες είναι λιγότεροι/ρες από τέσσερις (4) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά το τέλος του εαρινού εξαμήνου, η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ..

Η προκήρυξη, που γίνεται αμέσως μετά την έγκρισή της από τη Συνέλευση του Τμήματος (και, κατά προτίμηση, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές), δημοσιεύεται στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο, στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Π.Μ.Σ. και αποστέλλεται στα συναφή Τμήματα και σε άλλα βήματα δημοσιότητας κατά την κρίση της Σ.Ε.. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί/ές και ο αριθμός των εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά την υποβολή της στη Γραμματεία του Τμήματος (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: 

  • Αντίγραφο πτυχίου του/της υποψηφίου/ας (χωρίς περιορισμούς αντικειμένου σπουδών), 
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του/της, 
  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλαδή εμπεριστατωμένο κείμενο 500-1000 λέξεων, από το οποίο να προκύπτουν τα γενικά ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του/της που τεκμηριώνουν το ειδικότερο ενδιαφέρον του/της για το Π.Μ.Σ. «Πολιτική Θεωρία»,  
  • Τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής) ή της ελληνικής (στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων), από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» (επιπέδου Β2) σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ως ακριβές αντίγραφο είτε ως απλή φωτοτυπία.

Πλέον των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών ο/η υποψήφιος /α δύναται να υποβάλλει, εφόσον τα διαθέτει:

  • Δίπλωμα ή διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής.
  • Διδακτορικό τίτλο ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Επιπλέον πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Εάν ο/η υποψήφιος/α είναι αλλοδαπός/ή μπορεί να καταθέσει επιπλέον πιστοποιητικά για τη γνώση και της ελληνικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2).
  • Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών και για συναφή επαγγελματική εμπειρία.

Στη συνέχεια, η διαδικασία επιλογής ακολουθεί δύο διαδοχικά στάδια: εξετάσεις και συνέντευξη.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται καταρχήν μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα τον μήνα που προηγείται της έναρξης του 1ου εξαμήνου (Σεπτέμβριο) και σε συνέντευξη που διενεργείται τον ίδιο μήνα. Στις εξετάσεις καλούνται όσοι/ες πληρούν τα προβλεπόμενα παραπάνω κριτήρια (κατοχή πτυχίου α’ κύκλου σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας), σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει.

Για την εξεταστέα ύλη και τη βιβλιογραφία των γραπτών εξετάσεων, μπορείτε να δείτε, ενδεικτικά, την περσινή Προκήρυξη του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο