Περιγραφή Προγράμματος

Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «πολιτική θεωρία» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η προαγωγή της γνώσης, ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ΠΜΣ στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία και την αξιολόγηση της τελεσφορίας της θεωρητικής παραγωγής των φιλοσόφων και των στοχαστών που σκέφτηκαν και έγραψαν περί της πολιτικής και περί του πολιτικού ως διακριτού στοιχείου. Οι παραπάνω σκοποί υπηρετούνται με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στην εν λόγω ειδίκευση.

Αυτή η θεματική εστίαση συνδυάζεται με την εισαγωγή επιστημονικών θεμάτων αιχμής, την εμπέδωση ερευνητικών μεθόδων διαφορετικών προσεγγίσεων και την άσκηση των φοιτητών σε σεμιναριακές εργασίες. Μέσα από την εξοικείωση με την επιστημονική έρευνα στην πολιτική θεωρία προσδοκάται η απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και η αναβάθμιση της κατανόησης των νέων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών από μια εναργή θεωρητική και ερμηνευτική σκοπιά.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει έτσι στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, και στη συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και απορρόφησης των διπλωματούχων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η έμφαση του προγράμματος αποδίδεται στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα θεωρητικό και θεσμικό προβληματισμό.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να μελετήσουν εις βάθος το εννοιολογικό πλαίσιο και τους ερμηνευτικούς προσανατολισμούς της πολιτικής θεωρίας σε ένα αυθεντικά διεπιστημονικό πλαίσιο που επιτρέπει, κατόπιν, την μεθοδολογικά εναργή (εφαρμοσμένη) χρήση τους στην ανάλυση συγκεκριμένων θεματικών και αντικειμένων αιχμής για τη σύγχρονη δημόσια σφαίρα, ελληνική και διεθνή (π.χ. δημοκρατία, λαϊκισμός, κοινωνικά κινήματα, μετανάστευση, κ.λπ.), χωρίς όμως να παραμελούνται και θεματικές της κανονιστικής πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, το ΠΜΣ «πολιτική θεωρία» δομείται μέσω της προσφοράς τρίωρων εβδομαδιαίων μαθημάτων (τριών μαθημάτων ανά εξάμηνο). Κάθε τρίωρο μάθημα, στα δύο πρώτα διδακτικά εξάμηνα (Α’ και Β’) πιστώνεται με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διπλωματική εργασία, που διαθέτει ερευνητικό προσανατολισμό, εκπονείται κατά το τρίτο (Γ’) εξάμηνο, πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά. Έτσι, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 90, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων και οι 30 με την επιτυχή υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η κλίμακα βαθμολογίας για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε βαθμούς 0-10. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι ο βαθμός έξι (6).

Αναλυτικότερα, το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως ακολούθως: 

Α΄ εξάμηνο:

ΚΩΔΙΚΟΣ              ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     ΩΡΕΣ(εβδομάδα)ECTS     ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΠΘ 101Νεότερη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία310Σεβαστάκης Νικ.
ΠΘ 102Σύγχρονη πολιτική θεωρία310Κιουπκιολής Αλέξ.
ΠΘ 103Θεωρίες κοινωνικών κινημάτων310Καβουλάκος Κάρ.
          ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :930 

Β΄ εξάμηνο:

ΚΩΔΙΚΟΣ             ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     ΩΡΕΣ(εβδομάδα)ECTS     ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΠΘ 201Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία310Στυλιανού Άρης
ΠΘ 202Κριτική της ιδεολογίας και Ανάλυση πολιτικού λόγου310Σταυρακάκης Γιάννης
ΠΘ 203Πολιτική και ηθική φιλοσοφία310Δρόσος Διονύσης & Μπετσάκος, Β. 
 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :930 

Γ’ εξάμηνο:

                 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ      ECTS    
 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 
 ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : 30 

Η μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών/τριών συμπληρώνεται από την παρακολούθηση των ακαδημαϊκών εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ. του Τμήματος (π.χ του τακτικού colloquium του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών), ιδίως δε των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Μελέτης της Δημοκρατίας.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023-4

Μετάβαση στο περιεχόμενο