Δίδακτρα και Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. «Πολιτική Θεωρία» παρέχεται δωρεάν. Ούτε κατά την έγγραφή ούτε σε άλλη φάση προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ή άλλων τελών φοίτησης.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και ανάλογα με τα διαθέσιμα του Π.Μ.Σ., είναι δυνατόν να χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά αντικειμενικά κριτήρια (όπως την ακαδημαϊκή επίδοση βάσει μέσου όρου βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ.). Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Το Α.Π.Θ. δύναται να χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. καθορίζει το ανώτατο ποσό χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας ανά φοιτητή/τρια, τον ανώτατο αριθμό των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησής τους και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση των υποτροφιών. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο