Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος

Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο περιγράφει συνοπτικά την πολιτική ποιότητας που υπαγορεύει και προσανατολίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότερη έμφαση στο Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία». Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος ευθυγραμμίζεται πάντα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της πολιτείας, ενώ, επειδή αποτελεί συμπληρωματικό κείμενο στην πολιτική ποιότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει το Α.Π.Θ. (https://qa.auth.gr/el/node/7234),εναρμονίζεται με, εξειδικεύει, επανασχεδιάζει και επαναπροσδιορίζει σε συνεχή βάση τους στόχους της με βάση την στρατηγική ποιότητας του Ιδρύματος.

Βασικές αρχές

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλους τους κύκλους σπουδών μια εξαιρετικής ποιότητας εκπαίδευση που να τους προετοιμάζει για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα των πολιτικών επιστημών, της δημόσιας διοίκησης και των διεθνών σχέσεων. Για να το επιτύχει, το Τμήμα ακολουθεί και εφαρμόζει την πολιτική ποιότητας του Α.Π.Θ., ειδικότερα δε τους στόχους για συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα, την βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Τμήματος, τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο Τμήμα, τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και την ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο Τμήμα. 

Το Τμήμα προσφέρει πολλαπλά διαφορετικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (αυτοτελή και διατμηματικά) στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του. Για τα προγράμματα αυτά και ιδίως για το ΠΜΣ στην πολιτική θεωρία, το Τμήμα έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική ποιότητας που καθοδηγεί τη διαδικασία ανάπτυξης τους, και λειτουργεί συμπληρωματικά στην πολιτική ποιότητας του ΑΠΘ ενώ συμμορφώνεται και με το σχετικό ειδικό πρότυπο της ΕΘΑΑΕ. 

Συνοψίζοντας την πολιτική ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, το παρόν κείμενο επικεντρώνεται σε τρεις κύριους στόχους: την ακαδημαϊκή αριστεία, την πληρότητα και αρτιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη συνεχή βελτίωση των Π.Μ.Σ., με ειδική αναφορά στο Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία».

Ακαδημαϊκή αριστεία

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στοχεύει στο να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους φοιτητές/τριες του. Τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος έχουν σχεδιαστεί ώστε να τους παρέχουν μια σε βάθος κατανόηση των διαφόρων πεδίων των πολιτικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένων της θεωρίας, της μεθοδολογίας και των πρακτικών εφαρμογών τους (εμπειρική ανάλυση). Τα Π.Μ.Σ. σχεδιάζονται ώστε να παραμένουν πάντα επιστημονικά αυστηρά, περιεκτικά και επικαιροποιημένα, καθώς και να πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας στη διδασκαλία, την έρευνα και την αξιολόγηση.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Τμήμα απασχολεί διδακτικό προσωπικό (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και εντεταλμένο προσωπικό) υψηλής εξειδίκευσης που είναι επικεντρωμένοι/νες στους αντίστοιχους τομείς τους και αφοσιωμένοι/νες στη σχετική διδασκαλία, την έρευνα και την διδακτική υποστήριξη των φοιτητών/τριών. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού φέρνουν έναν πλούτο γνώσεων και εμπειριών στην τάξη και χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενος να μάθουν και να αναπτύξουν το γνωστικό απόθεμα και τις δεξιότητές τους.  Ιδιαίτερη μέριμνα, στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία» αποδίδεται στο research-led teachingκαθώς η εμπειρία των διδασκόντων από ερευνητικά προγράμματα (π.χ. POPULISMUS, HETEROPOLITCS, κ.λπ.) καθοδηγεί τη διδακτική πράξη και τη διάρθρωση των μαθημάτων. Έτσι, γίνεται και προσπάθεια να γεφυρωθεί ποικιλοτρόπως το υποτιθέμενο χάσμα θεωρίας/εμπειρικής ανάλυσης προς όφελος των φοιτητών του Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία».

Το Τμήμα διασφαλίζει κάθε ακαδημαϊκό έτος, μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης και ανάθεσης διδασκαλίας, ότι τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που διδάσκουν στα μεταπτυχιακά του προγράμματα, και ιδίως στο Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία», συνεχίζουν να έχουν τα απαραίτητα προσόντα, τεχνογνωσία και εμπειρία για να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και καθοδήγηση στους/στις φοιτητές/τριές μας.  

Το Τμήμα διασφαλίζει επίσης  ότι τα Π.Μ.Σ. συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και διατάξεις που επιβάλλει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τυχόν κατευθυντήριες γραμμές του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένων και όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν ή καθορίζονται από τους φορείς πιστοποίησης και την πολιτεία, ενώ παράλληλα το Τμήμα διαθέτει και λειτουργεί εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

Το Τμήμα προσφέρει επίσης σύγχρονες υποδομές στους φοιτητές/τριές του. Τα Π.Μ.Σ. υποστηρίζονται από σύγχρονες ή ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια υπολογιστών και ερευνητικές εγκαταστάσεις, πράγμα που διευκολύνεται από την πρόσφατη μετακόμιση στο κτίριο της οδού Βασ. Ηρακλείου 12 και από την συνεχή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη. Το Τμήμα παρέχει επίσης πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών πόρων, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων. Τούτο διασφαλίζει ότι οι φοιτητές/τριες έχουν στη διάθεσή τους πόρους που χρειάζονται για να επιτύχουν στις σπουδές τους. Εξάλλου, η Γραμματεία του Τμήματος προσφέρει την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία όλων των προγραμμάτων σπουδών.

Επιπλέον, το Τμήμα διεξάγει τη διαδικασία διαμόρφωσης των Π.Μ.Σ. με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο, τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και επαγγελματικής ακεραιότητας.

 Αρτιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Η άρτια και επιτυχής εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών μας βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Το Τμήμα επιδιώκει και δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές/τριες τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Προς τούτο, το Τμήμα παρέχει ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή επιτυχία και την προσωπική ανάπτυξη, και περιλαμβάνει σαφή και μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και την αξιολόγηση του κατά πόσον οι συμμετέχοντες σε αυτό έχουν επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων, όπως οι εξετάσεις, η σύνταξη και κατάρτιση εργασιών και η διαρκής αξιολόγηση.

Τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, την ερευνητική ικανότητα και τις αναλυτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξαγάγουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία σύνθετα ερευνητικά/εφαρμοσμένα εγχειρήματα στους τομείς των πολιτικών επιστημών που τους ενδιαφέρουν. Τα Τμήμα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής ανάλυσης, της συγκριτικής πολιτικής, της πολιτικής θεωρίας, της πολιτικής ιστορίας και των δημοσίων πολιτικών (όπως και της θέσης της τέχνης στη δημόσια σφαίρα, σε διατμηματικό πλαίσιο, Π.Μ.Σ. στο οποίο συμμετέχουν διδάσκοντες και του Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία»). Τα Π.Μ.Σ.  προσφέρουν επίσης ευκαιρίες στους/στις φοιτητές/τριες να ασχοληθούν με την έρευνα και την σύνταξη επιστημονικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιστημονικού επιπέδου διπλωματικών εργασιών (οι οποίες, μετά την επιτυχή υποστήριξή τους, αναρτώνται στο ιδρυματικό καταθετήριο για να είναι πλέον προσβάσιμες στην ερευνητική κοινότητα).

Επιπρόσθετα, για να εξασφαλίσει την ποιοτική ανάπτυξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του, το Τμήμα ακολουθεί μια πολιτική που εμπλέκει ενεργά τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας στην ανάπτυξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ζητώντας τακτικά την αξιολόγησή τους και ενσωματώνοντας τα σχόλιά τους στον ανασχεδιασμό των Π.Μ.Σ. Σημειωτέον ότι, στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία», ξεκίνησε κατά το ακαδ. έτος 2022-3, και μια επιπλέον τακτική ετήσια διαβούλευση με τους φοιτητές/τριες για τη συνολική αποτίμηση της μαθησιακής εμπειρίας τους στο Π.Μ.Σ.

Συνεχής βελτίωση

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών θέτει ως μόνιμο στόχο του τη διαρκή βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, ώστε να παρέχει στους φοιτητές/τριες μια εξαιρετική εκπαίδευση που τους προετοιμάζει για επιτυχημένη σταδιοδρομία στις πολιτικές επιστήμες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Τμήμα επιδιώκει και υλοποιεί τη συνεχή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ., όπως προαναφέρθηκε.

Η δέσμευση του Τμήματος για συνεχή βελτίωση αποδεικνύεται μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και αποτίμησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα το πρόγραμμα σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας και, στο μέτρο του δυνατού, τις εγκαταστάσεις και υποδομές του για να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών του. Όπως προαναφέρθηκε, το Τμήμα επιδιώκει επίσης την ανατροφοδότηση από φοιτητές και διδάσκοντες για να εντοπίσει τομείς για βελτίωση. Η ανατροφοδότηση χρησιμοποιείται για την εξέταση και εφαρμογή τυχόν αλλαγών στα Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης των προγραμμάτων σπουδών, αλλαγών στις μεθόδους διδασκαλίας και αναβαθμίσεων σε εγκαταστάσεις.

Συμπέρασμα: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «πολιτική θεωρία» στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Συμπερασματικά, η πολιτική ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή αριστεία, την φοιτητοκεντρική εκπαιδευτική αρτιότητα και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου που παρέχουν.  Το Τμήμα δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας παιδεία που τους προετοιμάζει για επιτυχημένη επιστημονική παρουσία και επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο των πολιτικών επιστημών. Η δέσμευση του Τμήματος για ακαδημαϊκή αριστεία αποδεικνύεται μέσω της υψηλής ειδίκευσης του διδακτικού προσωπικού, των υποδομών και εγκαταστάσεών του και των ακαδημαϊκών πόρων που προσφέρει. Η δέσμευση του Τμήματος για την επιτυχία των φοιτητών αποδεικνύεται μέσω της αρτιότητας του ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών, του υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος και των ευκαιριών για έρευνα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ενσωματώνεται και στη διδασκαλία  κατά το πρότυπο του research-led teaching). 

Στο γενικό αυτό πλαίσιο, οι επιμέρους στόχοι ποιότητας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για το Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία» είναι οι εξής:

  1. Περαιτέρω εδραίωση και διάχυση της διακριτής ταυτότητας του Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία» και της αυξημένης προσέλκυσης υποψηφίων φοιτητών/τριών.
  2. Εξειδίκευση των διαύλων ενημέρωσης των φοιτητών/τριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (ιστοσελίδα, κ.λπ.) και εξατομικευμένης παρακολούθησης από σύμβουλο σπουδών.
  3. Ενίσχυση των δεσμών με παλαιότερους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία» (π.χ. εκκίνηση fb groupαποφοίτων) και εμπλοκή τους σε δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού για τους νέους εισακτέους.
  4. Διάνοιξη δυνατοτήτων στρατηγικής επικοινωνίας του Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία» με stakeholders στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα (π.χ. διαδικτυακή παρουσία, κοινωνικά δίκτυα, οργάνωση συναντήσεων και κοινών δράσεων).
  5. Διασύνδεση με άλλες δομές του Τμήματος που υπηρετούν την πολιτική θεωρία (π.χ. Εργαστήριο Μελέτης της Δημοκρατίας) για την αύξηση της εξωστρέφειας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και το σωρευτικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων που αναμένεται να αυξηθούν (βλ. παρακάτω).
  6. Διασύνδεση με άλλα Τμήματα και με φορείς εκτός του Α.Π.Θ. (εγχώριους και διεθνείς).
  7. Καλύτερο εσωτερικό συντονισμό για την εναργέστερη διάχυση της έρευνας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, στη δημόσια σφαίρα και τη διδασκαλία.
  8. Διασφάλιση ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της αύξησης και της καλύτερης σύνθεσης του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. βελτίωση της αναλογίας ανδρών/γυναικών διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. «πολιτική θεωρία», εμπλοκή νέων διδασκόντων, προσκεκλημένων ομιλητών, κ.λπ.).
  9. Βελτίωση εκπαιδευτικών παροχών, μαθησιακού περιβάλλοντος και καθημερινής λειτουργίας μέσω της βέλτιστης χρήσης του νέου κτιρίου της Βασ. Ηρακλείου 12.
  10. Ενθάρρυνση των φοιτητών να συμμετέχουν περισσότερο στην ακαδημαϊκή ζωή, στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και σε δραστηριότητες ερευνητικού προσανατολισμού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο