Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος 2023-2024

Κοινό Ξενόγλωσσο Δι-ϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“International Studies – Specialization in European Studies”
(ESIS – Master double degree)
Ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμών, Πολιτικής και Κοινωνίας (Dipartimento di Culture, Politica e Società) του Πανεπιστημίου του Τορίνο (Università degli Studi di Torino) ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κοινού αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές – εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκές Σπουδές» (“International Studies – Specialization in European Studies”) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη δύο χωριστών τίτλων (double degree): ενός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ International Studies – Specialization in European Studies” που απονέμεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και ενός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “International Studies – Specialization in European Studies (Scienze internazionali, profilo Studi Europei) που απονέμεται από το Dipartimento di Culture, Politica e Società του Università degli Studi di Torino (UniTo).
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και της αλλοδαπής που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο σπουδών τους. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο έτη (120 ECTS) και τα μαθήματα παρέχονται κατά το πρώτο έτος στη Θεσσαλονίκη από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και κατά το δεύτερο έτος στο Τορίνο από το Τμήμα Πολιτισμών, Πολιτικής και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Τορίνο.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά.
Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για για την εισαγωγή τους στον πρώτο κύκλο του Προγράμματος.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, στην οποία μπορούν να επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα (ως συνημμένα στην παραπάνω φόρμα σε μορφή pdf ή jpg):

  • Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιµίας του ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών
    Τίτλος γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1 ή πιστοποίηση προηγούμενων πανεπιστημιακών σπουδών στα αγγλικά.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Επιστολή κινήτρων (motivation letter) έως 500 λέξεων στην αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που τίθενται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 προκειμένου να καταθέσουν επισήμως την αίτησή για τη συμμετοχή τους στην τελική εξέταση του προγράμματος. Η διαδικασία επιλογής αναφέρεται λεπτομερώς εδώ https://www.polsci.auth.gr/admission-procedure/ . Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές πρώτου κύκλου μπορούν να κληθούν στις εξετάσεις υπό τον όρο της απόκτησης του πτυχίου πριν την έναρξη των μαθημάτων ((Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος η αξιολόγηση των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών πραγματοποιείται μετά από εξέταση του βιογραφικού και του φακέλου τους, γραπτή εξέταση και προσωπική συνέντευξη.
Η αίτηση συμμετοχής στην τελική εξέταση, μαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα 1-4, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με courier) από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Δομή της τελικής εξέτασης
Γραπτή εξέταση διάρκειας δύο ωρών στη θεματική «ευρωπαϊκοί θεσμοί» (στα ελληνικά ή στα αγγλικά, κατ’ επιλογή του υποψηφίου).
Συνέντευξη του υποψηφίου στα αγγλικά. Η συνέντευξη έχει ως στόχο να πιστοποιήσει τις γνώσεις του υποψηφίου ως προς τη γλώσσα εργασίας (αγγλικά) και το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα και την διαδικασία των εξετάσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος https://www.polsci.auth.gr/esis-default/ και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (μετά την 1η Ιουλίου 2023.
Για διοικητικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ., Πανεπιστηµιούπολη Α.Π.Θ., κτίριο Σχολών Νοµικής και Ο.Π.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124 (12-1 μμ)  ή με e-mail: info@polsci.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο