Συχνές Ερωτήσεις

συχνές ερωτήσεις

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του ΠΜΣ στην πολιτική θεωρία είναι:

 • Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής, και

 • Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Για την ισοτιμία των τίτλων σπουδών, την ευθύνη εξακολουθεί να έχει ο ΔΟΑΤΑΠ.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα πέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά το τέλος του εαρινού εξαμήνου, προκηρύσσεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή στο ΠΜΣ.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά την υποβολή της στη Γραμματεία του Τμήματος (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αντίγραφο πτυχίου του/της υποψηφίου/ας,

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του/της,

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλαδή εμπεριστατωμένο κείμενο 500-1000 λέξεων, από το οποίο να προκύπτουν τα γενικά ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του/της που τεκμηριώνουν το ειδικότερο ενδιαφέρον του/της για το Π.Μ.Σ. «Πολιτική Θεωρία»,

 • Τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής) ή της ελληνικής (στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων), από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» (επιπέδου Β2) σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Στη συνέχεια, η διαδικασία επιλογής ακολουθεί δύο διαδοχικά στάδια: εξετάσεις και συνέντευξη.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται καταρχήν μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα τον μήνα που προηγείται της έναρξης του 1ου εξαμήνου (Σεπτέμβριο) και σε συνέντευξη που διενεργείται τον ίδιο μήνα. Στις εξετάσεις καλούνται όσοι/ες πληρούν τα προβλεπόμενα παραπάνω κριτήρια (κατοχή πτυχίου α’ κύκλου σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας), σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει.

 • Τα δυο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά και περιλαμβάνουν τρία μαθήματα σε κάθε εξάμηνο (α’ και β’). Κάθε μάθημα πιστώνεται με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 • Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τρίτο (γ’) εξάμηνο, πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά.

 • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών είναι 90, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων και οι 30 με την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

 • Η κλίμακα βαθμολογίας για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε βαθμούς 0-10. Σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι ο βαθμός έξι (6).

 • Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η διπλωματική εργασία μπορεί να κατατεθεί και στα αγγλικά.

Αναλυτικότερα, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2023-4), το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

Α΄ εξάμηνο:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ (εβδομάδα)

ECTS

ΠΘ 101

Νεότερη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία

3

10

ΠΘ 102

Σύγχρονη πολιτική θεωρία

3

10

ΠΘ 103

Θεωρίες κοινωνικών κινημάτων

3

10

ΣΥΝΟΛΟ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

<9

30

Β΄ εξάμηνο:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ (εβδομάδα)

ECTS

ΠΘ 201

Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία

3

10

ΠΘ 202

Κριτική της ιδεολογίας και ανάλυση πολιτικού λόγου

3

<10

ΠΘ 203

<Πολιτική και ηθική φιλοσοφία

3

10

ΣΥΝΟΛΟ Β’ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

9

30

Γ’ εξάμηνο:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

30

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :

30

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην πολιτική θεωρία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι εξοπλισμένοι με:

 • Το αναγκαίο (έγκυρο και πολύπλευρο) γνωστικό απόθεμα που σχετίζεται με την πολιτική θεωρία, το οποίο τους επιτρέπει να χαρτογραφούν και να κατανοούν επιστημονικά και με αυξημένη επιστημονική επάρκεια τα πολιτικά φαινόμενα.

 • Τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους, που προέρχονται από ποικίλες θεωρητικές/φιλοσοφικές ερευνητικές παραδόσεις της πολιτικής επιστήμης και συναφών επιστημών (κοινωνιολογία, δίκαιο, φιλοσοφία, συγκριτική γραμματολογία, ποιοτική κοινωνική έρευνα, ηθική φιλοσοφία, κ.λπ.), που τους καθιστούν ικανούς να ερευνούν αυτοδύναμα και πρωτότυπα την πολιτική ζωή.

 • Την εμπεδωμένη κριτική ικανότητα που προικίζει κάθε απόφοιτη/ο με τη δυνατότητα να δρα με επιστημονικό ήθος, επινοητικότητα και αυτοπεποίθηση μέσα σε σύνθετα ερευνητικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

 • Τα πρακτικά εφόδια και τις δεξιότητες που επιτρέπουν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση σύνθετων πληροφοριών και τεκμηρίων, τη συστηματική επεξεργασία και σύνθεση στοιχείων από ποικίλες πηγές (συμβατικές και ηλεκτρονικές), την ενδελεχή επιστημονική διερώτηση και την ανάπτυξη οργανωμένων και πειστικών επιχειρημάτων στον γραπτό και προφορικό λόγο (τόσο στα ελληνικά όσο και σε μια ξένη γλώσσα).

 • Την ικανότητα αποτελεσματικού χειρισμού πολλαπλών ερεθισμάτων και προκλήσεων με συνθετικό τρόπο, την παραγωγική ατομική και συλλογική εργασία, την δραστήρια συμμετοχή στον σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση σύνθετων επιστημονικών και επαγγελματικών εγχειρημάτων με υψηλή κοινωνική και δημοκρατική υπευθυνότητα.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2023-4) το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος που διδάσκει στο ΠΜΣ «πολιτική θεωρία» αποτελείται από πέντε (6) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ένα εκ των οποίων είναι ομότιμος καθηγητής, και από ένα (1) μέλος ΕΔΙΠ.

Καθηγητές

Δρόσος, Διονύσης

Ο Διονύσης Δρόσος είναι Ομότιμος Καθηγητής. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1979. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Université Paris VIII (Vincennes), 1982. Έλαβε το διδακτορικό του ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το 1990 με τη θέση: Εργασία και κοινωνική συγκρότηση στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Από το1990 έως το 1993 δίδαξε ως συμβασιούχος Λέκτορας (ΠΔ 407) στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1994 εκλέχτηκε Επίκουρος καθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2007 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή και το 2012 στη βαθμίδα του Καθηγητή στο ίδιο Τμήμα. Από το Σεπτέμβριο του 2017 είναι Καθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Τα πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντός του είναι: Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Διαφωτισμού, Σκωτικός Διαφωτισμός, Νεοφιλελευθερισμός, Ηθικά Θεμέλια της Πολιτικής Οικονομίας. Έχει εκδώσει τα βιβλία: Αγορά και Κράτος στον Adam Smith. Κριτική της Αναδρομικής Θεμελίωσης του Νεοφιλελευθερισμού. Εκδόσεις του Ιδρύματος Σάκη Καράγεωργα, Αθήνα, 1994. Αρετές και Συμφέροντα. Η βρετανική ηθική σκέψη στο κατώφλι της νεωτερικότητας. Εκδόσεις Σαββάλας- Ίδρυμα Σάκη Καράγεωργα, Αθήνα 2008. Άνταμ Σμιθ: Η Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων (Μετάφραση, Εισαγωγή, Επιμέλεια). Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2011. Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας. Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στο Σκωτικό Διαφωτισμό. Εκδόσεις Νήσος, 2016. Έχει δημοσιεύσεις στα περιοδικά: Θέσεις, Αξιολογικά, History of Economic Ideas, Philosophy, Culture, and Traditions. A Journal of the World Union of Catholic Philosophical Societies, Adam Smith Review, Cosmos and Taxis. Studies in Emergent Order and Organization, Eighteenth-Century Scotland. The Newsletter of the Eighteenth-Century Scottish Studies Society, Journal of the History of Economic Thought. Από το 2012 έχει ιδρύσει και διευθύνει τη διεθνή εταιρεία The Mediterranean Society for Enlightenment Studies.

Ε-mail: drden25@gmail.com

Σεβαστάκης, Νικόλας

O Νικόλας Σεβαστάκης σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Lumières- Lyon II και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα με θέμα τη σκέψη του Heidegger από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Παντείου. Από το 1999 ως το 2006 δίδαξε πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έκτοτε διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο τη «Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία». Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα θεωρίας και κριτικής της νεωτερικότητας καθώς και με προβλήματα αξιών και ιδεολογίας. Στις κυριότερες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται οι συλλογές δοκιμίων Η ψυχή και τα είδωλα (Κριτική, Αθήνα 1997), Προς τη ρομαντική κρίση (Έρασμος, Αθήνα 1998) και τα βιβλία Η αλχημεία της ευτυχίας (Πόλις, Αθήνα 2000), Κοινότοπη χώρα (Σαββάλας, Αθήνα 2004), Φιλόξενος μηδενισμός. Σπουδή στον homo democraticus (Εστία, Aθήνα 2008). Δοκιμές και Αναγνώσεις. Πολιτική, φιλοσοφία, λογοτεχνία, εκδόσεις Opportuna, 2011 (μαζί με Γιάννη Σταυρακάκη), Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και κρίση (Νεφέλη, Αθήνα 2012), Φαντάσματα του καιρού. Αριστερά, κριτική, φιλελεύθερη δημοκρατία, Πόλις, 2016, Ταξίδι στο Άγνωστο, φιλελεύθερη δημοκρατία και κριτική του πολιτισμού, Στερέωμα, 2020. Μέσα στο 2023 θα κυκλοφορήσει η μελέτη του Πολιτική χειραφέτηση και κοινωνική κριτική. Κεφάλαια πολιτικής σκέψης (εκδόσεις Πόλις). Ενδεικτική αρθρογραφία: «Η διαλεκτική της Αμνησίας», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 120, Ιούλιος 2013, «Θεωρία, κριτική, Αριστερά. Κάποιες σκέψεις», στον τόμο Θεωρία, λογοτεχνία, Αριστερά, εκδόσεις Ταξιδευτής, 2013, «Ο ελληνικός νεοναζισμός και η κρίσιμη καμπή», Σύγχρονα Θέματα, τχ.121, Οκτώβριος 2013, «Υστερόγραφο. Σκέψεις για τη διακυβέρνηση και τους κινδύνους του παρόντος», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 130-131, Δεκέμβριος 2015, «Να ξεχάσουμε τον ολοκληρωτισμό; Μεταξύ θεωρίας, μνήμης και ιστορίας», Νέο Πλανόδιον, τχ. 2, Καλοκαίρι 2014, «Ο φιλελευθερισμός, η ‘ριζική κριτική’ και τα πέπλα της κρίσης», Νέο Πλανόδιον, τχ. 3, Φθινόπωρο 2015, «Χρήμα-εμπόρευμα, λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική. Κάποιες σκέψεις», στον τόμο Η λάμψη του χρήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία. Από την Κρητική Αναγέννηση στον 21ο αιώνα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2016. «Κακή ιδιώτευση και κριτική του ατομικισμού», στον τόμο Περιπέτειες του ιδιωτικού στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 2017, «Au miroir de lidéologie grecque. L’ethno-romantisme et la crise des années 2010», στον τόμο La Grèce au défi de la modernité, (sous la dir. De ValiaTsaita Tsilimeni), Genève, ed. Georg, 2022. «Ατομικισμός και πολιτική σκληρότητα», περιοδικό Κοινοί Τόποι, τ,4, 2022.

E-mail: nsevas@polsci.auth.gr

Σταυρακάκης, Γιάννης

Ο Γιάννης Σταυρακάκης σπούδασε πολιτική επιστήμη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στην «Ιδεολογία και Ανάλυση Λόγου» του Πανεπιστημίου του Έσεξ. Εργάστηκε στα πανεπιστήμια του Έσεξ και του Νότινγχαμ και εντάχθηκε στο δυναμικό του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ τον Ιανουάριο του 2006 με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου». Στις κυριότερες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται οι μονογραφίες Lacan and the Political (Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1999· ελλ. έκδοση: Ο Λακάν και το πολιτικό, Ψυχογιός, Aθήνα 2008) και The Lacanian Left (Edinburgh University Press/SUNY Press, Εδιμβούργο/Albany 2007· ελλ. έκδοση: Η λακανική αριστερά, Σαββάλας, Αθήνα 2012). Έχει επίσης συνεπιμεληθεί, μεταξύ άλλων, τους συλλογικούς τόμους Φύση, κοινωνία, πολιτική: κείμενα (νήσος, Αθήνα 1997), Discourse Theory and Political Analysis (Manchester University Press, Manchester 2000), Όψεις λογοκρισίας στην Ελλάδα (Νεφέλη, Αθήνα 2008) και Tο πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη (Eκκρεμές, Aθήνα 2008). Μαζί με τον Νικόλα Σεβαστάκη έχει δημοσιεύσει τη μελέτη Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και κρίση (Νεφέλη, Αθήνα 2012). Υπήρξε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και co-convener του Populism Specialist Group της βρετανικής Political Studies Association, ενώ την περίοδο 2014-5 εργάστηκε ως Κύριος Ερευνητής του ερευνητικού προγράμματος «POPULISMUS: Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία»: http://www.populismus.gr Στα πιο πρόσφατα εκδοτικά του εγχειρήματα συγκαταλέγονται το εισαγωγικό εγχειρίδιο Λαϊκισμός: Μύθοι, στερεότυπα και αναπροσανατολισμοί (εκδόσεις Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Αθήνα 2019) και η επιμέλεια του Routledge Handbook of Psychoanalytic Political Theory (Routledge, Νέα Υόρκη, 2020).

E-mail: yanstavr@yahoo.co.uk

Στυλιανού, Άρης

Ο Άρης Στυλιανού σπούδασε φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ (Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, 1983-1987). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris-IV και έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Paris-I της Σορβόννης (Παρίσι, Γαλλία, 1987-1993). Διδάσκει στο ΑΠΘ από το 1995 (Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ: 1995-1997, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής: 1997-2002, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: 2002 έως σήμερα). Ασχολείται ερευνητικά με τη νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία, με την πολιτική θεωρία, καθώς και με τη μετάφραση φιλοσοφικών κειμένων. Στις κυριότερες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται: Histoire et politique chez Spinoza, Atelier National de Reproduction des Thèses, Lille 1994. «Spinoza et le temps historique», Les Études Philosophiques, 1997. «Spinoza et l’histoire antique», Studia Spinozana, 2001. Θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου. Από τον Γκρότιους στον Ρουσσώ, Πόλις, Αθήνα 2006. «Sulla funzione politica degli esempi storici in Spinoza», Storia politica della moltitudine. Spinoza e la modernita, Derive Approdi, Ρώμη 2009. «Historicité, multitude et démocratie», Astérion, 10, 2012. Έχει επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο «Σπινόζα: προς την ελευθερία. Δέκα σύγχρονες ελληνικές μελέτες», Αξιολογικά, ειδικό τεύχος 2, Εξάντας, Αθήνα 2002, καθώς και το «Αφιέρωμα στον κλασικό ορθολογισμό», Υπόμνημα στη Φιλοσοφία, τεύχος 7, Πόλις, Αθήνα, Μάιος 2008. Ο Σπινόζα και η δημοκρατία, Πόλις, Αθήνα 2016. Μεταφράζει και επιμελείται φιλοσοφικά κείμενα.

E-mail: stilianu@polsci.auth.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

Καβουλάκος, Κάρολος Ιωσήφ

Ο Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος εκλέχθηκε λέκτορας το 2009, επίκουρος καθηγητής το 2016 και αναπληρωτής καθηγητής το 2023. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβε το διδακτορικό του. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το 2016 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής. Από το 2011 ως το 2016 ήταν Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο του Bath, ενώ από το 2008 είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ. Για πολλά χρόνια διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Έχει εργαστεί σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων ως ερευνητής και ως επιστημονικά υπεύθυνος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα κοινωνικά κινήματα, την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, την κοινωνία των πολιτών, τη συλλογική δράση, την αστική πολιτική και την αστική κοινωνιολογία. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών ερευνών και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Oι κυριότερες δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται σε θέματα κοινωνικών κινημάτων της πόλης, εναλλακτικών πολιτικών και οικονομικών εγχειρημάτων και ρατσιστικών κινητοποιήσεων και ακροδεξιών δράσεων. Ενδεικτικά πρόσφατα βιβλία: Εναλλακτικοί Οικονομικοί και Πολιτικοί Χώροι, 2016, Κάλλιπος, με συν-συγγραφέα τον Γ. Γριτζά, Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, θεσμικό πλαίσιο, δρώντες και κοινωνικός διάλογος, 2018 Heinrich Boell Stiftung, Θεσσαλονίκη, με συν-συγγραφείς τους Σ. Αδάμ και Α. Κορνηλάκη, Ακροδεξιά κοινωνικά δίκτυα. Διερεύνηση του πολιτικού και πολιτισμικού ακτιβισμού, 2021, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με συν-συγγραφείς τους Α. Αφουξενίδη, Π. Πετρίδη και Μ. Πέτρου.

E-mail: kkavoula@polsci.auth.gr

Κιουπκιολής, Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής σπούδασε ελληνική φιλολογία (κλασσική κατεύθυνση) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πολιτική θεωρία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Έσεξ. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Έχει διδάξει πολιτική θεωρία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τον Ιανουάριο του 2009 εντάχθηκε, αρχικά ως λέκτορας, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη νεότερη φιλοσοφία της ελευθερίας, τις θεωρίες της δημοκρατίας, την ανάλυση και την κριτική της εξουσίας, τα κοινά και τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Στις κυριότερες πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται τα βιβλία: Common Hegemony, Populism, and the New Municipalism: Democratic Alter-Politics and Transformative Strategies (Abingdon, Routledge, 2022), Το Πολιτικό. Σύγχρονοι Στοχασμοί (Αθήνα, Εκδόσεις Έρμα, 2021), The Common and Counter-hegemonic Politics (Εδιμβούργο, Edinburgh University Press, 2019).

E-mail: alkioup@polsci.auth.gr

ΕΔΙΠ

Μπετσάκος, Βασίλειος

Ο Βασίλειος Μπετσάκος σπούδασε φιλολογία (ειδίκευση κλασική) στο ΑΠΘ (1990-1994). Στις μεταπτυχιακές του σπουδές, επίσης στο Τμήμα Φιλολογίας, μελέτησε την ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη (1990-1995). Η διδακτορική του έρευνα (1995-2004), υπό την επίβλεψη του καθηγητή της Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Τμ. Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Λ. Χρ. Σιάσου, επικεντρώθηκε στην πρόσληψη της αριστοτελικής φιλοσοφίας από τη βυζαντινή θεολογία και φιλοσοφία και κατέληξε στη συγγραφή της διεπιστημονικής διατριβής «Στάσις ἀεικίνητος. Η ανακαίνιση της αριστοτελικής κινήσεως στη θεολογία Μαξίμου του Ομολογητού». Εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση από το 1998 έως το 2021. Από το 2005 έως το 2015 δίδαξε ως συμβασιούχος (ΠΔ 407/80) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Μεσαιωνική Φιλολογία και Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία σε τέσσερα τμήματα του ΑΠΘ. Επί μία τριετία  (2016-2019) υπήρξε μέλος του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΑΠ. Από το 2014 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εμπειρογνώμων για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών. Στο πλαίσιο αυτό έχει συγγράψει εκπαιδευτικό υλικό (σχολικό βιβλίο Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ Λυκείου, Οδηγούς Εκπαιδευτικού κ.ά.). Το 2021 μετατάχθηκε από τη Μέση Εκπαίδευση στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, σε θέση Ε.ΔΙ.Π. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αριστοτελική φιλοσοφία (φυσική, ηθική, πολιτική) αλλά και την πρόσληψή της από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Την τελευταία διετία μελετά τον πολιτικό λόγο αρχαίων ελλήνων συγγραφέων, στο πλαίσιο συγγραφής ομότιτλης μελέτης.

E-mail: bbetsakos@polsci.auth.gr

Δεν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων για τη φοίτηση στο ΠΜΣ στην πολιτική θεωρία. Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Διευθυντής: Γιάννης Σταυρακάκης (καθηγητής)

Συντονιστική επιτροπή: Νικόλας Σεβαστάκης (καθηγητής), Άρης Στυλιανού (καθηγητής), Γιάννης Σταυρακάκης (καθηγητής), Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος (αναπληρωτής καθηγητής), Αλέξανδρος Κιουπκιολής (αναπληρωτής καθηγητής)

Μετάβαση στο περιεχόμενο